Innspill til statsbudsjettet 2015

Vi har sendt regjeringen våre innspill til statsbudsjettet for 2015.

Les mer

Krav til statsbudsjettet for 2015

Vi har sendt regjeringen våre krav til statsbudsjettet for 2015.

Les mer

Innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen om folkehelse

Hjerte- og karsykdom og demens er blant de største nasjonale og globale helseutfordringene vi står overfor. Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer med innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om ny folkehelsemelding.

Les mer

Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen gir innspill til Rådet for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten i behandling av sak om Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens.

Les mer

Forslag til tiltak for økt fysisk aktivitet for de over 50 år

Myndighetene oppfordres til å sette av 20 millioner kroner i året i de neste fem årene for å finansiere en langvarig og målrettet kampanje for økt fysisk aktivitet blant voksne over 50 år.

Les mer

Krav og forslag til satsninger i statsbudsjettet for 2014.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har oversendt sine krav og forslag til satsninger i statsbudsjett for 2014 til regjeringen.

Les mer

En time fysisk aktivitet hver dag i skolen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap, og står sammen om å arrangere frokostseminar den 26.april, og håper i den forbindelse på bred støtte til:
En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever

Les mer

Global helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at dersom norsk bistandsarbeid skal være tilstrekkelig bærekraftig, må det norske internasjonale helsearbeidet omfatte både smittsomme og ikke-smittsomme
sykdommer.

Les mer

Nye og konkrete tiltak for folkehelsen i 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sendt klare krav til neste års statsbudsjett til regjeringen ved finansministeren, kunnskapsministeren og helse- og omsorgsministeren.

Les mer

Innspill til statsbudsjettet for 2011 - Omsorgstjeneste

Nasjonalforeningen anmoder Helse- og omsorgskomiteen om å sette i verk tiltak som fører til en raskere igangsettelse av regjeringens løfte om lovfesting av retten til dagtilbud for personer med demens. Dette gjelder også utbygging av institusjonsplasser for personer med demens.

Les mer

Nasjonalforeningen ber om økte avgifter på tobakk og snus

I møte med Finanskomiteen 15. oktober anmodet Nasjonalforeningen, gjennom samarbeidsorganet Tobakksfritt, om økte avgifter på tobakk og snus. Øk avgiften på tobakk med 10 prosent og snus med 15-20 prosent var beskjeden.

Les mer

Krever lovfesting av eldresentre

Nasjonalforeningen for folkehelsen krever at regjeringen skal fremme et forslag om lovfesting av eldresentertilbud i alle kommuner, og at forslaget innarbeides i ny helse- og omsorgslov.

Les mer

Erfaring om demens deles med Kommunenes sentralforbund

Nasjonalforeningen har sendt et brev til Kommunenes sentralforbund der vi blant annet peker på behovet for individuelt tilpassede tiltak for personer med demens. Denne tiltakskjeden svikter dessverre i de fleste ledd i dag.

Notat til Kommunenes sentralforbund - Demens i kommunene

Skolen som forebyggende arena for livsstilssykdommer

I et brev til Kunnskapsdepartementet etterlyser Nasjonalforeningen en videre plan for opptrapping av timeantallet for fysisk aktivitet i grunnskolen.

Les mer

Personer med demens og omsorgsteknologi

Nasjonalforeningen har sendt en henvendelse til Hagen-utvalget om bruk av omsorgsteknologi for personer med demens.

Personer med demens og omsorgsteknologi

Forberedelse til landsomfattende tilsyn

Nasjonalforeningen har sendt et notat til Statens helsetilsyn i forbindelse med endringene av pasientrettighetsloven kapittel 4A.

Notat til Statens helsetilsyn

GPS som teknisk hjelpemiddel

Brev til HOD - GPS som teknisk hjelpemiddel

Eldresentrene - et tilbud til eldre hjemmeboende

Mange eldresenter opplever en årlig kamp med kommunenen for å få midler til fortsatt drift. I et notat til Helse- og omsorgsdepartementet peker Nasjonalforeningen på behovet for lovfesting av driften av eldresentrene.

Notat til HOD - Tilbud til hjemmeboende eldre

Statsbudsjettet bør inneholde gratis frukt i skolen

Nasjonalforeningen oppfordrer tre departementer til å sette gratis frukt i skolen på dagsordenen.

Les mer

Innspill til Omsorgsplan 2015

Nasjonalforeningen har i et notat til HOD fremmet forslag til endringer i nåværende strategier i Omsorgsplan 2015. Nasjonalforeningen ønsker mer fokus på forebygging.

Eldresentrene er en viktig arena i det forebyggende eldrearbeidet.

Notat til HOD - Omsorgsplan 2015

Kommentar til statsbudsjettet 2009 - demensarbeidet

Nasjonalforeningen Demensforbundet er bekymret for at kommunene ikke fanger opp signalene fra statlige myndigheter som gis gjennom demensplanen, og at de ikke prioriterer å bygge ut tilbudet til personer med demens.

Les mer

Lovfesting av dagtilbud

Lovfesting av dagtilbud