Støtteordninger for demenssyke

Det fines ulike typer økonomisk bistand for personer med demens og deres pårørende. Legeerklæring som beskriver sykdommen og behovet for omsorg og pleie, må legges ved søknaden.

Grunnstønad (NAV) dekker nødvendige ekstrautgifter ved sykdommer som varer i to til tre år, eller lenger. Man kan blant annet få grunnstønad for å dekke utgifter til nødvendig transport, telefon, medisin, klær og sengetøy som slites mye. Kontakt NAV lokalt for søknadspapirer.

Du finner mer informasjon om grunnstønad, og søknadsskjema, på her.
 
Hjelpestønad (NAV) omfatter alle som har behov for særskilt tilsyn og pleie på grunn av sykdom som varer i to til tre år, eller lenger. Hjelpebehovet må ha et visst omfang. Kontakt NAV lokalt for søknadspapirer.

Du finner mer informasjon, og søknadsskjema, om hjelpestønad på denne lenken.

Omsorgslønn (fra kommunen) kan benyttes når frivillig omsorgsyter, oftest pårørende, har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og både den omsorgstrengende og kommunen vurderer denne omsorgen som nødvendig og som den beste løsningen. Ingen har rettslig krav på tjenesten. Kontakt hjemmetjenesten i kommunen for mer informasjon og søknadspapirer (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6).


Omsorgsyter har krav på 3 pensjonspoeng i folketrygden i året, dersom vedkommende ikke er i fullt lønnet arbeid utenfor hjemmet. Kontakt ditt lokale NAV om godskriving av pensjonspoeng.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema om godskriving av pensjonspoeng på denne lenken til NAVs sider.

Har du spørsmål om demens og rettigheter? Ring vår hjelpetelefon Demenslinjen 23 12 00 40.

Transporttjeneste (TT - tjeneste) er for dem som ikke kan bruke vanlige offentlige transportmidler på grunn av sykdom, eller redusert funksjonsevne. Dersom dette fører til at personen med demens ikke kan bruke offentlige kommunikasjonsmidler, kan det søkes om TT- kort. Demens gir ikke automatisk rett til slik støtte.

Et TT- kort dekker et bestemt antall turer med drosje eller spesialbil. Det betales en egenandel for hver tur. TT-kortene er en fylkeskommunal ordning. Merk at det er store forskjeller på hvordan dette praktiseres fra fylke til fylke i Norge, og at det er reglene for det enkelte fylke som gjelder. Det må foreligge en legeerklæring. Søknadsskjema finnes på det enkelte fylkes nettside.

Les også: Hva kan du ha krav på?