Søknadsskjema for momsrefusjon for 2014

Nasjonalforeningen for folkehelsen søker for regnskapsåret 2014 på vegne av lokallag og fylkeshelselag og trenger i den forbindelse tilbakerapporterte tall fra dere.

Les mer

Søk om tilskudd til fylkesvise samlinger

Fylkeslag som arrangerer inspirasjonssamlinger der hovedtema er demens, kan søke om midler via statlige tilskudd fra Demensplan 2015.

Les mer

Søk om tilskudd til likepersonsaktiviteter

Lokallag som har likepersoner, kan søke om midler til aktiviteter.

Les mer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Demensforeninger, helselag og fylkeslagi Nasjonalforeningen for folkehelsen kan søke tilskudd til lokale aktiviteter fra TV-aksjonsmidlene fra 2013. Samme søknadsskjema benyttes til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2015.

Les mer

Tilskudd til pårørendeskole og samtalegrupper

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til både pårørendeskoler og samtalegrupper, men oppfordres til å samarbeide med frivillige organisasjoner om pårørendetilbudene. Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til samtalegruppe.

Les mer

Søk om tilskudd til lokale hjerteaktiviteter

Vi fortsetter med tilskuddsordning til lokale hjerteaktiviteter i 2015. Alle lokallag kan søke om tilskudd til én fysisk aktivitet og én kostholdsaktvitet. Dette gjelder aktiviteter som gjøres året rundt.

Les mer

Søk om midler til studietiltak

Helselag og demensforeninger kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen.

Les mer

Tilgang på midler i kommunen eller fylket?

En del kommuner og fylker har budsjettposter øremerket frivillig arbeid. Ta kontakt med din kommune eller fylke og spør om mulighetene.

Les mer

Søk om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i mange år vært opptatt av forebygging og å fremme en sunn livsstil. Dere i lokallagene er viktige bidragsytere ved at dere arrangerer ulike tiltak for å bedre folkehelsen.

Les mer

Søknad om midler fra TUBFRIM

TUBFRIM har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort i over 80 år. Disse videreselges til samlere, og overskuddet fordeles av Nasjonalforeningen.

Les mer