Retningslinjer for omgjøring av undergrupper av helselag (tidligere kretslag) til egne helselag

Ordningen med kretslag ble opphevet etter vedtak i ekstraordinært landsmøte i 1989.  Kretslag skulle gjøres om til helselag eller undergrupper i helselag. Siden 1989 har det  vært en kontinuerlig oppfordring om at alle gamle kretslag skulle gjøres om til selvstendige lag eller undergrupper.

At lag har undergrupper på spesielle aktiviteter og tiltak kan være en grei arbeidsform. Er det derimot en undergruppe som fungerer som et eget lag, kanskje også med eget styre og økonomi (som kretslagene) kan det være en fordel at gruppen registreres som en selvstendig enhet/et eget lag. Det er bare registrerte helselag og demensforeninger som har tilgang på informasjon og oppfølging fra hoved- og fylkeskontoret. Det er også bare helselag og demens-foreninger som har påvirkningsmulighet og stemmerett i årsmøter og landsmøter.

Det er fullt mulig å ha flere lokallag i en kommune (se Nasjonalforeningens Lover §6.1).

Undergrupper som ønsker status som helselag/demensforening, må følge nedenstående prosedyre:

  1. Forslag om å bli et eget lag kan fremmes skriftlig av minst halvparten av undergruppens individuelle medlemmer eller evt. styre. 
  2. Forslaget om å bli et eget lag fremmes overfor (evt. ekstra ordinært) årsmøte i undergruppen. Dersom gruppen ikke avholder selvstendige årsmøter kan det alternativt innkalles til medlemsmøte. Saken må gå klart fram av sakslisten til møtet og innkallingen må sendes ut ihht. frister for årsmøte i lokallag (§5 i Veiledende vedtekter for helselag og demensforeninger). 
    Forslaget må få støtte av minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
  3. Det avholdes konstituerende møte og evt. valg av nytt styre (kan gjøres i tilknytning til årsmøtet).
  4. Det er viktig å ha dialog med laget/foreningen man er tilsluttet i forkant av denne prosessen. 
  5. Dersom undergruppen har hatt en selvstendig økonomi, med eget regnskap, opprettholdes disposisjonsretten på midler og eiendom når undergruppen får status som eget lag/forening. 
  6. Medlemskap i Nasjonalforeningen er individuelt og det enkelte medlem beslutter selv hvilket lag i kommunen de ønsker å være tilsluttet.
    Nasjonalforeningen for folkehelsen ved medlemsregister og fylkeskontor må orienteres om endringene,  for at medlemmene skal bli registrert på riktig lokallag ved utsendelse av kontingentkrav, og for at riktig lag skal få tilbakebetalt kontingentandel.  Protokoller med vedtak fra årsmøte/medlemsmøte og stiftelsesmøte, samt ny styresammensetning må oversendes.

Medlemmene må selv gi beskjed til medlemsregisteret om endret lagstilhørighet. Det er også mulig, i årsmøte/medlemsmøte/stiftelsesmøte,  å utarbeide en liste med signaturer fra medlemmer som bekrefter ny lagstilhørighet.